Bharosa Dradh In Charanan Kero

शरणागति
भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो
श्री वल्लभ नख-चन्द्र छटा बिनु, सब जग माँझ अँधेरो
साधन और नहीं या कलि में, जासो होत निबेरो
‘सूर’ कहा कहैद्विविध आँधरो, बिना मोल को चेरो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *