Muraliya Baji Jamna Teer

मुरली की मोहिनी
मुरलिया बाजी जमना तीर
मुरली म्हारो मन हर लीन्हों, चित्त धरे नहीं धीर
स्याम कन्हैया स्याम कमरिया, स्याम ही जमुना नीर
मुरली धुन सुण सुध बुध बिसरी, शीतल होत सरीर
‘मीराँ’ के प्रभु गुरुधर नागर, बेग हरो म्हारी पीर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *