Aado Devaki Garbha Jananam

श्रीमद्भागवत्
आदौ देवकि देव गर्भ-जननम्, गोपी गृहे वर्धनम्
माया मोहित जीव-ताप हरणं, गोवर्द्धनो धारणम्
कंसच्छेदन कौरवादि हननं, कुन्ती-सुता पालनम्
एतद् श्रीमद्भागवत् पुराण कथितं, श्रीकृष्णलीलामृतम्

4 thoughts on “Aado Devaki Garbha Jananam”

  1. Similarly ramayana and mahabartham is there. If published good
    Ramayana
    Porvam rama tapovanabhi……
    Mahabartham
    Adu datrurastra jananam …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *