Aado Devaki Garbha Jananam

श्रीमद्भागवत्
आदौ देवकि देव गर्भ-जननम्, गोपी गृहे वर्धनम्
माया मोहित जीव-ताप हरणं, गोवर्द्धनो धारणम्
कंसच्छेदन कौरवादि हननं, कुन्ती-सुता पालनम्
एतद् श्रीमद्भागवत् पुराण कथितं, श्रीकृष्णलीलामृतम्

One thought on “Aado Devaki Garbha Jananam”

  1. Similarly ramayana and mahabartham is there. If published good
    Ramayana
    Porvam rama tapovanabhi……
    Mahabartham
    Adu datrurastra jananam …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *