Aado Devaki Garbha Jananam

श्रीमद्भागवत्
आदौ देवकि देव गर्भ-जननम्, गोपी गृहे वर्धनम्
माया मोहित जीव-ताप हरणं, गोवर्द्धनो धारणम्
कंसच्छेदन कौरवादि हननं, कुन्ती-सुता पालनम्
एतद् श्रीमद्भागवत् पुराण कथितं, श्रीकृष्णलीलामृतम्