Man Mohak Sab Saj Sajyo Ri

पुष्प सज्जा
मन मोहक सब साज सज्यो री
फूलमयी यह जुगल जोति लखि, सखियन को मन फूल रह्यो री
फूलन के ही मुकुट चन्द्रिका, फूलन ही को पाग फल्यौ री
फूलन के ही गजरा कुण्डल, फूलन को ही हार सज्यौ री
फूलन के ही कंकण कचुँकि, फूलन को भुजबन्ध बन्धौ री
फूलन के ही नूपुर पग में, बिछिया फूलनदार रच्यौ री
फूलन से ही मढ़ी मुरलिया, फूलन को कटिबन्ध बँध्यौ री
निरखि निरखि राधा मोहन छवि, तन मन मेरो फूलि रह्यौ री

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *