Re Man Murakh Janam Gawayo

असार संसार
रे मन मूरख जनम गँवायो
करि अभिमान विषय रस राच्यो, श्याम सरन नहिं आयो
यह संसार सुवा सेमर ज्यों, सुन्दर देखि भुलायो
चाखन लाग्यो रूई गई उड़ि, हाथ कछु नहीं आयो
कहा भयो अबके मन सोचे, पहिले पाप कमायो
कहत ‘सूर’ भगवंत भजन बिनु, सिर धुनि धुनि पछितायो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *