Murali Adhar Saji Balbir

मोहिनी मुरली
मुरली अधर सजी बलबीर
नाद सुनि वनिता विमोहीं, बिसरे उर के चीर
धेनु मृग तृन तजि रहे, बछरा न पीबत छीर
नैन मूँदें खग रहे ज्यौं, करत तप मुनि धीर
डुलत नहिं द्रुम पत्र बेली, थकित मंद समीर
‘सूर’ मुरली शब्द सुनि थकि, रहत जमुना नीर

One thought on “Murali Adhar Saji Balbir”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *